Werkwijze

“Ondernemingen die het goed doen in de markt,  kenmerken zich doordat ze een heldere,  geleefde en doorleefde visie hebben”

1. Visievorming
Vaststellen, definiëren, herdefiniëren

Inforganize verzamelt een visie door het voeren van gesprekken met sleutelpersonen. De vragen die hierbij centraal staan zijn:

 • Wat is wezenlijk voor de organisatie? Wat zijn de wezenlijke kenmerken?
 • Wat doet de organisatie en hoe doet de organisatie dat?
 • Waar zitten de mensen van de organisatie mee en waar zitten voor hen de uitdagingen?

Als er een verschil in visie aan de oppervlakte komt, is dat geen probleem, maar een constatering. Die moet je laten zien om te kunnen richten. Uiteindelijk moet er consensus komen over de visie en dit kan alleen maar gebeuren vanuit vertrouwen.

Het resultaat van deze fase is dat de veranderingbehoefte in kaart is gebracht: rapportage van knelpunten.

2. Projectinrichting
Hoe gaan we het aanvliegen?

Gebaseerd op de veranderingsbehoefte wordt de projectstructuur ingericht.

 • Wat moet er gebeuren?
 • Wie zijn daarbij betrokken?
 • Wat is de prioritering van de knelpunten?
 • Wat zijn de kosten/baten?

Het resultaat is een projectorganisatie die weet wat ie moet doen.

3. Projectuitvoering
Gestructureerd implementeren

Het resultaat van het goed inrichten en implementeren van bedrijfsprocessen:

 • de medewerkers in het proces weten wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen, hoe het eindresultaat eruit moet zien
 • het werkproces heeft een eigenaar: iemand die zich verantwoordelijk voelt voor het werkproces, en daar ook verantwoordelijk voor gesteld ís;
 • het proces heeft een klant: de afnemer van het resultaat van het proces (dienst of produkt)
 • het proces heeft een erkende plek in de organisatie
 • de medewerkers zijn ondernemend in hun processen: ze zien verbetermogelijkheden en voeren die – voor zover gemandateerd – zelf door, of brengen ze in bij de proceseigenaar
 • de processen zijn duidelijk beschreven in procedures en/of processchema’s

De methode die Inforganize gebruikt is de 3-3-3 methode, bestaande uit 3 fasen: verkenning (3 dagen), definiëren en probleemstelling (3weken) en implementatie van de oplossing (3 maanden).