Expertises

Het brede palet van de gebieden waarop we je kunnen helpen:

Financiële planning en begeleiding – “Eerste Hulp Bij Corona/Crisis”:

Wat is het resultaat?
Dat het helder is waar de ondernemer financieel staat en weet waar het heengaat. En – waar nodig – een bank op afstand en duidelijke afspraken met stakeholders.

Wat is het:

    • Maken van een omzet-, resultaten-, balans-  en daarvan afgeleid een liquiditeitsprognose (op maandbasis, voor de komende 12 maanden);
    • Op basis daarvan: begeleiding bij gesprekken met de bank, belastingdienst, crediteuren en debiteuren. Het doel daarvan: vertrouwen winnen bij de partijen waar een schuld aan is en waar nodig afspraken maken om om de betalingstermijnen van de korte-termijn schulden uit te kunnen stellen; en voor de vorderingen om een beoordeling te maken van de inbaarheid daarvan.

Bedrijfsscan (los en als onderdeel van ~):

Wat is het resultaat?
In kaart gebracht waar de knelpunten en de kansrijkheden van je bedrijf zitten, zodat je weet wat je aan kunt pakken.

Wat is het:
Een inventarisatie middels een aantal gesprekken; afgerond met een rapport dat met de opdrachtgever besproken wordt. In dat rapport geven we een advies over wat de organisatie nodig heeft, de vervolgstappen inclusief een kostenraming, een tijdspad én de te verwachten eindresultaten.

Procesoptimalisatie:

Wat is het resultaat?
Een organisatie waar mensen – weer – goed met elkaar samenwerken en in die samenwerking op een effectieve manier ondersteund worden door de systemen: dat is waar Inforganize voor staat. Met authentiek en onorthodox ondernemerschap als fundament.

Wat is het:
Er gaan in een bedrijf heel veel tijd, geld en energie verloren doordat mensen niet goed met elkaar samenwerken en door systemen die de werkprocessen onvoldoende ondersteunen. Procesoptimalisatie is het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en de systemen; vaststellen waar de knelpunten daarin en in de communicatie (“overdracht van het stokje”) zitten; en die werkprocessen/systemen vervolgens weer op elkaar afstemmen.

Organisatie opstellingen:

Wat is het resultaat?
Een organisatieopstelling geeft inzicht in wat zich afspeelt in het  onderwater-gedeelte van de organisatie-ijsberg, inzicht in de positie van mensen en hun onderlinge relatie.
In een bedrijf zijn altijd krachtenvelden aanwezig en onderstromen actief. Die zijn vaak niet zichtbaar. Door een opstelling worden ze zichtbaar en helder.
Daarnaast kunnen strategieën uitgetest worden of kan op zoek gegaan worden naar nieuwe opties en mogelijkheden.

Wat is het:
Organisatieopstellingen kunnen gemaakt worden in een 1-op-1 setting of in een groep. Hierbij kunnen externe mensen als representant fungeren of is het mogelijk om de medewerkers zelf in de opstelling ervaring op te laten doen.

Missie/Visie/Strategie:

Wat is het resultaat?
Een heldere, door een van tevoren vastgesteld deel van het bedrijf, gedragen visie op de toekomst van het bedrijf

Wat is het:
Gesprekken met mensen intern en stakeholders buiten de eigen organisatie waarbij iteratief de M/V/S uitgewerkt worden

Coaching:

Wat is het resultaat?
Medewerkers die hun eigen kwaliteiten zien, weten wat ze willen en in hun kracht staan.

Wat is het:
Alle mogelijke manieren om tot het gewenste resultaat te komen: gesprekken, “hartcirkels”, oefeningen, opstellingen etc. Eén op één en in – kleine – groepen.

“Intieme communicatie op de werkvloer”:

Wat is het resultaat?
Negatief geformuleerd én het ideale plaatje: geen onderstromen en verborgen agenda’s in de organisatie. Dat mensen zich veilig genoeg achten om zich te laten zien, zonder dat anderen daar iets mee moeten en/of dat moeten “fixen”. En ook: medewerkers die heel duidelijk communiceren wat ze willen en weten hoe ze dat willen bereiken. Het is makkelijker om mensen te managen die weten wat ze willen en überhaupt iets willen – dus gemotiveerd zijn, dan mensen die geen idee hebben wat ze willen.

Wat is het:
Medewerkers bewust maken van wat intieme communicatie is en wat het belang ervan is. Op de werkvloer kunnen we beter spreken van integere communicatie: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En het bewustzijn creëren dat dat nodig is en wat er voor nodig is om het te kunnen doen: veiligheid en het nemen van verantwoordelijkheid.

Wat zijn de kwaliteiten van mensen en zitten ze op de goede plek (“assessments”):

Wat is het resultaat?
De thermometer in je personele bezetting: in hoeverre passen de mensen in hun functies en passen de functies bij de strategie van het bedrijf.

Wat is het:

  • Een assessment van functieprofielen in relatie tot de mensen die die functies bezetten;
  • De huidige functieprofielen afgezet tegen de voor de werkprocessen benodigde functies;
  • De werkprocessen worden bepaald door de strategie van het bedrijf, en die weer door de missie en de visie;
  • Het aannemen van mensen op nieuwe functies (dan wel op bestaande functies die bezet werden door voor die functies niet-gekwalificeerde medewerkers);
  • Het trainen, her- en bijscholen van (nieuwe) medewerkers;
  • Het laten afvloeien van niet-gekwalificeerde medewerkers.

Het resultaat is een nieuwe organisatiecultuur (naast een nieuwe structuur).